ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಳು – ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಲೈವ್

ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಳು – ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಲೈವ್


Translating…


nginx