ಮೇಕ್ಓವರ್ ಸೋಮವಾರ: 10News ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ – ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ABC 10 News 載入中… 要取消訂閱「ABC 10 News」? 運作中… 132K 載入中… 載入中… 運作中… 要稍後再看嗎? 要將此影片加入播放清單,請先登入。 登入 要舉報這部影片? 登入以舉報不當內容。 登入 新增翻譯 收看次數:6 次 喜歡這部影片嗎? 請登入發表您的意見。 登入 不喜歡這部影片嗎? 請登入發表您的意見。 登入 載入中… 文字記錄檔 無法載入互動式字幕。 載入中… 租看影片後,即可使用評分功能。 目前無法使用這項功能,請稍後再試一次。 發佈日期:2019年5月20日Makeover Mondays: Learn what technology to look for when considering a cosmetic procedure 類別 新聞與政治 載入中…

ಎಬಿಸಿ 10 ನ್ಯೂಸ್

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

ಎಬಿಸಿ 10 ನ್ಯೂಸ್ 」?

運作 中 …

132 ಕೆ

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

運作 中 …

要 稍后 再看 吗?

ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 影片 加入 播放 清單, 请先 登入.

ಸೈನ್ ಇನ್

時看 次數: 6 次

喜歡 這部 影片 嗎?

请 登入 发表 您 的 意见.

ಸೈನ್ ಇನ್

ಈ 片片 吗?

请 登入 发表 您 的 意见.

ಸೈನ್ ಇನ್

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

文字 記錄 檔

无法 載入 互动 式 字幕.

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

租 看 影片 后, 即可 使用 評分 功能.

目前 无法 使用 这項 功能, 请 后后 再試 一次.

佈佈 日期: 2019 年 5 月 20 日

ಮೇಕ್ಓವರ್ ಸೋಮವಾರ: ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

Categories